Reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):Marek Frýdl hodinářství

Internetový obchod: https://hodinar-frydl.sluzby.cz/   

Společnost:Marek Frýdl hodinářství

Sídlo: Eliščina třída 439/14, 288 02  Nymburk 

IČ: 11256575                  
E-mailová adresa: marekfrydl@seznam.cz      

Telefonní číslo: 722 927 268       

 

 

 

Spotřebitel (kupující):

Jméno a příjmení:          

Adresa:                            
Telefon a e-mail:            

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne …………..jsem ve Vašem obchodě ……………………………… vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem(*): opravou – výměnou – slevou z ceny ve výši …………… .Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

 

 

  1. Datum objednání……………………………../datum obdržení…………………………..
    Číslo objednávky:
  2. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem …………………………a budou navráceny zpět způsobem …………………………………(v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)
  3. Jméno a příjmení spotřebitele:
  4. Adresa spotřebitele:
  5. Email:
  6. Telefon:

 

 

V ……………………………,dne ……………………………….

 

 

                           (podpis)
______________________________________

      Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. …………………………………

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.